مسابقات بخش مردان در شرایطی طی روزهای دوم و سوم شهریور برگزار می‌شود که بر اساس برنامه اعلامی در روز نخست این پیکارها (سه‌شنبه ۲شهریور ماه) مسابقات وزن منهای ۶۰ کیلوگرم از ساعت ۹ و وزن منهای ۶۷ کیلوگرم از ساعت ۱۴ آغاز می‌شود.

پیکارهای روز دوم از ساعت ۹ صبح با برگزاری رقابت‌های وزن منهای ۷۵ آغاز می‌شود. رقابت‌های وزن منهای ۸۴ کیلوگرم از ساعت ۱۲ و وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم از ساعت ۱۴ پیگیری می‌شود.

مسابقات بخش زنان نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۴ و ۵ شهریور پیگیری خواهد شد. مبارزات روز اول از ساعت ۹ صبح در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم آغاز و در ادامه پیکارهای وزن منهای ۵۵ کیلوگرم از ساعت ۱۳ پیگیری خواهد شد.

در روز پایانی مسابقات و در بخش زنان، رقابت‌های وزن منهای ۶۱ از ساعت ۹، وزن منهای ۶۸ کیلوگرم از ساعت ۱۲ و وزن مثبت ۶۸ کیلوگرم از ساعت ۱۵ پیگیری خواهد شد.