«کائلب درسل» آمریکایی با کسب مدال طلای شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان رقابت های المپیک با زمان ۴۹.۴۵ ثانیه، رکورد جهانی خود را در این ماده شکست.

درسل ستاره آمریکایی شنا ضمن کسب سومین مدال طلای خود در توکیو، رکورد جهانی شنای ۱۰۰ متر پروانه مردان را نیز با زمان ۴۹.۴۵ ثانیه شکست. رکورد قبلی این بخش نیز در اختیار درسل بود.

این شناگر ۲۴ ساله پیش از این توانسته بود در ۱۰۰ متر شنا آزاد و شنای ۴x۱۰۰ آزاد تیمی نیز مدال طلا را کسب کند.

درسل در المپیک ۲۰۱۶ نیز توانسته بود دو مدال طلای تیمی را کسب کند.