به گزارش روزگار پرس به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲: در پویشی مشترک شهروندان دوستدار محیط زیست ۱۰۰۰ اصل نهال در عرصه جنگلی این محله ، توزیع و توسط اهالی این محله کاشته شد.

این پویش با هدف حمایت از محیط زیست، هوای پاک و افزایش سرانه فضای سبز مناطق شهری صورت گرفت.

این گردهمایی زیست محیطی در محله سرو آزاد در محدوده ناحیه ۴ منطقه ۲۲ با حضور مدیران شهری و شهروندان انجام شد.