2024/07/22 | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | 17:26
تبلیغات
بزرگ‌ترین تأمین مالی تاریخ بازار سرمایه در بازار اولیه فرابورس ایران با اتمام پذیره‌نویسی ۴۴۵۰ میلیارد تومانی ناشی از سلب حق تقدم شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس محقق شد.
صبا فوبزرگ‌ترین تأمین مالی تاریخ بازار سرمایه در فرابورس با پایان پذیره‌نویسی 4450 میلیارد تومانی لاد خلیج فارس محقق شد

بزرگ‌ترین تأمین مالی تاریخ بازار سرمایه در بازار اولیه فرابورس ایران با اتمام پذیره‌نویسی ۴۴۵۰ میلیارد تومانی ناشی از سلب حق تقدم شرکت صبا فولاد خلیج‌فارس محقق شد.

بایگانی‌های صنعت و معدن - روزگار