مشهد پایگاه خبری روزگار -در راستای بررسی نقش شاهنامه در تحکیم هویت ملی، ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، برگزار می شود.

فرزاد قائمی دبیر علمی همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با  ابراز کرد: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و دانشگاه فردوسی مشهد، همزمان با بزرگداشت سالانه فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی، همایش ملی بزرگداشت فردوسی را، با عنوان «بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در هویت ملی» در دانشگاه فردوسی مشهد و آرامگاه حکیم فرزانه طوس برگزار می کند.

قائمی خاطر نشان کرد: همایش «بازشناسی نقش شاهنامه فردوسی در هویت ملی» می‌کوشد، در سه سطح، ابتدا سهم شاهنامه فردوسی را در تحکیم و تثبیت هویت ملی در ایران تاریخی و معاصر تبیین کند و در سطح دوم تداوم این نقش را در متون حماسی فارسی (اعم از حماسه‌های ملی، تاریخی و دینی یا حماسه‌های عامیانه) و نسبت انواع هنرها (معماری، موسیقی، نقاشی، خوشنویسی، هنرهای تجسمی، سینما و نمایش) را با این مفاهیم محل مداقه پژوهشگران قرار دهد.

وی بررسی نقش شاهنامه فردوسی در تحکیم هویت ملی در طول هزار سال پس از سرایش اثر، تبیین گفتمان ملی «فرهنگ حماسی» در تاریخ سیاسی- فرهنگی ایران بزرگ و تحلیل نقش خراسان- طوس و مشهد در این گفتمان، تبیین و شناخت «هنر حماسی»، در کنار ادبیات حماسی و بررسی نقش هنر حماسی در ترویج اجتماعی وحدت ملی و تشویق و ترغیب پژوهشگران به تحقیق در زمینه‌های سیاسی- اجتماعی مطالعات شاهنامه‌ و گفتگو و تبادل نظر شاهنامه‌پژوهان در خصوص افزایش کارآیی اجتماعی مطالعات دانشگاهی از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.

دبیر علمی همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی خاطر نشان کرد: همایش ملی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه در دانشگاه فردوسی مشهد و آرامگاه حکیم فرزانه توس برگزار می شود.