مهندس فرازجو ، سرپرست دفتر فنی مطالعات طرحهای توسعه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: جلسه ارائه طرح جامع آب شرب و طرح شیرین سازی آب دریای خزر به منظور تامین بخشی از کمبود آب شرب استان گلستان با حضور دکتر قندهاری رئیس حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه های شمالی و سایر همراهان از شرکت مدیریت منابع آب ایران، دکتر حیدریان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان ، مهندس ضیایی معاون طرح و توسعه و سایر معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار گردید.

قرار جو اظهار کرد: بر اساس طرح جامع نیاز آب شرب گلستان در افق سال ۱۴۲۵ حدود ۱۸۲ میلیون متر مکعب است که بر اساس مطالعات انجام شده مقرر شده است حدود ۷۴ میلیون متر مکعب از منابع آبهای زیرزمینی ، حدود ۷۲ میلیون متر مکعب از منابع آب های سطحی پس از احداث سدهای مورد نیاز و حدود ۳۶ میلیون متر مکعب از طریق شیرین سازی آب دریای خزر تامین شود.
همچنین در این جلسه منابع تامین آب شرب شهرستان های استان گلستان ارائه شد و رهنمودهای لازم از طرف رئیس حوضه آبریز رودخانه اترک و حوضه های شمالی ارائه گردید.