میزخدمت با حضور مدیر منطقه گلستان ومعاون فنی ،رئیس حمل ونقل ،جانشین تامین و توزیع ،روسای انبارنفت منطقه ومدیران محترم شرکت‌ها حمل ونقل و رانندگان تلاشگر به مدت ۴ساعت تشکیل که مدیریت منطقه و معاون فنی منطقه از،پیمانکاران و رانندگان نفتکش ها به عنوان بدنه قوی ،نیروهای تلاشگر که درامر سوخت رسانی در بحران‌ها خدمات رسانی مطلوب داشته و زحمات شما عزیزان از دید ونگاه شرکت حائز اهمیت بوده و ما هم از نظر مسئولیت اجتماعی مصمم هستیم در جهت رفع موانع و مشکلات که پیمانکاران و رانندگان مطرح نمودند ،با شدت و قوت توسط مسئولین واحدها ذیربط پیگیری چناچه نیاز،به کسب مجوز،ستاد تهران باشد تاحصول نتیجه به دنبال حل مشکلات هستیم واین اطمینان را به رانندگان و مدیران حمل ونقل میدهیم که رفع مشکلات و موانع ،برای ما یک وظیفه سازمانی و انسانی است که بعنوان یک زنجیره دراین شرکت داریم ادامه خدمت می دهیم درپایان این میزخدمت پیمانکاران و رانندگان از تلاش‌های مسئولین منطقه که با حضوردراین میزخدمت به مشکلات این قشر زحمتکش توجه نمودند قدردانی نمودند.