این کارگاه با حضور ۵۰ نفر از جوامع محلی واعضای کارگروه اجرایی توسعه روستایی طرح جایگزین مدیریت پایدار منابع طبیعی روستای فرنگ حوزه اوغان سرجنگلبان مرکزی ،مسئول آموزش و ترویج و نیروهای حفاظتی واحد مرکزی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گالیکش با هدف توانمند سازی جوامع محلی ،کاهش وابستگی معیشتی آنها به منابع طبیعی و افزایش مشارکتشان در حفاظت واحیای منابع طبیعی برگزار شد .
در این کارگاه خانم پارسیانی به عنوان مدرس دوره بیان نمودند طرح جایگزین مدیریت پایدار جنگل‌ها میتواند باعث توانمندسازی جوامع محلی شود و پویایی و بهبود وضعیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی را به همراه داشته باشد .

ایشان افزود :این طرح با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی حفاظت از جنگل‌ها، در روستاهای جنگل نشین وکم برخوردار به گونه ای ارائه می شود که در آن هم جنگل‌ها حفظ شود و آسیبی به درختان سالم وارد نشود و هم وضعیت معیشتی حاشیه‌نشینان جنگل شمال بهبود یابد.