تعداد ۵۰۰ اصله نهال به مناسبت ۲۲ بهمن و مراسم راهپیمایی در بین مردم توزیع شد.

رضا عجم نوروزی سرپرست منابع طبیعی در این خصوص گفت: در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن بعداز از پایان مراسم تعداد ۵۰۰ اصله نهال در بین مردم توزیع شد.
وی افزود: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ درختکاری ذیل طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت عملیاتی خواهد شد.