حضوور ارزشمنده رئیـس هیئت  مــدیــــره ی مجـــــمع خیــــــرین اســتان گلسـتان و خیـر نمونه ی کشـوری؛ «حـــاج محمــد شهــــرکی» در آئین تجلیل از نخـبگان و استعـداد هـای برتر پزشــکی و پیراپزشکی کشور  کـه در مشهــد مقــــدس برگــــزار شـــد. این خیــــر نمــونـه ی گلســتـانی کــه از چهـره هـای ماندگار عرصه ی سلامت سال جـاری و خیر برگـزیـده ی حــــوزه سلامت هم است به دعـوت بختیاری رئیـس کمیــته ی امـداد امــام خمینی (ره) در این مراســم شرکت کـرد و در گفت و گـو با معــاون وزیـر بهــداشت و درمـــان خــواســتار همــکاری بیشتر وزارتخــــانه با اســتان گلسـتان و رفـع مشکلات حوزه ی بهـداشت و درمـان در تعــامل با خیرین شد. محمـــد شهـــرکــــی اخیرا در رویــــداد ملی (ما تمــــــدن سازیم) به عنــوان چهــــره ی تقـــریبی (در سـطح ملـی) انتخاب شد و خدمـــات نوعدوسـتانه زیادی را در سـه دهه ی اخیر انجــام داده و مسئول مرکـز نیکــوکاری باب الحوائج گنبـد کاووس از مراکـز فعال
و نمونه ی کشوری است و….