عسکری از کسب رتبه نخست رشد منابع بانکی از سوی بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان گلستان خبر داد. محسن عسکری گفت: بر اساس اطلاعات آماری منتشر شده از سوی شورای هماهنگی بانک‌های استان گلستان، منابع بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان با بیش از ۵۹ درصد رشد منابع نسبت به پایان سال گذشته، به بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال رسید. مدیر بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان گلستان افزود: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در شاخص نسبت مطالبات به مصارف نیز با کمتر از نیم درصد، بهترین نسبت مطالبات به مصارف در شبکه بانکی استان گلستان را دارد. وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از هفت درصد از منابع شبکه بانکی استان گلستان در اختیار بانک قرض‌الحسنه مهر ایران قرار دارد، گفت: این امر نشان دهنده رشد حدود ۲ درصدی سهم بانک در هشت ماه نخست سال جاری است.