زیرساخت فیبرنوری در شهرک صنعتی آقچلی و بخش هایی از نقاط شهرستان گنبد توسط مخابرات ، توسعه یافت . شهرک صنعتی آقچلی گنبد و بخشی از این شهرستان توسعه فیبرنوری انجام شد .مهندس حیدر خسروی رئیس مخابرات شهرستان گنبد با بیان اینکه یکی از اولویت ها و برنامه های مهم مخابرات استان توسعه فیبر نوری در شهرک های صنعتی است افزود: توسعه فیبر نوری در شهرکهای صنعتی استان با هدف توسعه زیر ساخت های ارتباطی انجام می شود. وی با تاکید به اینکه توسعه فیبر نوری در شهرک های صنعتی بزرگ استان در اولویت است، خاطرنشان کرد: با تحت پوشش قرار گرفتن واحدهای صنعتی ، تمامی واحدها از هردو سرویس اینترنت پرسرعت FTTH و دیتا خریداری کرده و از آن استفاده نمایند. رئیس اداره مخابرات شهرستان گنبد ادامه داد: در حال حاضر در شهرستان گنبد توسعه فیبرنوری در خیابان های آرش غربی ، رودکی ، نامجو و موسی ابن جعفر در حال انجام بوده و به زودی ساکنان این مناطق از سرویسهای بربستر فیبر نوری بهره مند خواهند شد .