مدیر آبفای شهرستان کرج گفت: امکان ورود گل و لای بعد از بارندگی به تصفیه خانه شماره ۱ شهر وجود دارد.

 

اکبر حیدری کرج پایگاه خبری روزگار ،  مجدی نصب گفت: آب شاهین ویلا، باغستان و فازهای متعدد رجایی شهر از تصفیه خانه شماره دو تامین می شود که امکان آن که از بارندگی متاثر شود خیلی کم است.

آب تصفیه خانه شماره دو مستقیما به صورت بسته و از طریق لوله از دریاچه سد طالقان تامین می شود.

شهروند خبرنگار شاهین ویلایی ما از وجود گل و لای در اب آشامیدنی این منطقه خبرداده بود.

مجدی نسب گفت: البته ما گزارش های مردمی را رد نمی کنیم و در صداقت شهروندان شک نداریم.

به گفته او، چند روز پیش وجود آلودگی نفتی در آبگیر طالقان باعث کاهش ورود آب به شبکه آب شده بود.

درحال حاضر حجم غالب آب آشامیدنی البرزی ها از آب های زیرزمینی تامین می شود و عمده ذخایر سدهای این استان در اختیار تهران قرار می گیرد.

با موافقت رئیس جمهور به زودی درصد مصرف البرز از آب زیرزمینی به ۶۵ درصد و مصرف این استان از آب‌های سطحی به ۳۵ می رسد.