تصویری قدیمی و نادر از حرم امام رضا (ع) مربوط به سال ۱۳۱۳ یعنی ۸۹ سال قبل را مشاهده کنید.

عکسی نادر و قدیمی از حرم امام رضا (ع)؛ ۸۹ سال قبل
عکسی هوایی از حرم امام رضا (ع) در دهه سی
عکسی نادر و قدیمی از حرم امام رضا (ع)؛ ۸۹ سال قبل
عکس حرم امام رضا (ع) در سال ۱۳۱۳