یکی از مهم ترین ویژگی خیابان لاله زار ثبت اولین ها به نام خودش است. بسیاری از مشاغل که برای نخستین بار در ایران راه اندازی شدند کارشان را از خیابان لاله زار شروع کردند.برای مثال نخستین گل‌فروشی ابتدا در این خیابان تأسیس شد. نخستین فروشگاه بزرگ به سبک اروپایی نیز در این خیابان راه‌افتاد و بالاخره نخستین چراغ گازی در این خیابان روشن شد.

این خیابان تهران سوغات اولین سفر ناصرالدین شاه به فرنگ بود/ عکس

نخستین گل‌فروشی تهران در این خیابان تأسیس شد/ عکس

نخستین گل‌فروشی تهران در این خیابان تأسیس شد/ عکس

۲۳۳۲۳۳