2022/10/05 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | 22:11

مذاکرات چگونه به سرانجام می رسد ؟