2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 23:11

ارز سهمیه ای اهرمی برای مدیریت نوسان بازار