2023/09/28 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | 15:01

ارز سهمیه ای اهرمی برای مدیریت نوسان بازار