2022/09/28 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | 10:01

مذاکرات پیشرفت خوبی داشته است