2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 01:45

مذاکرات وین در مسیر خوبی قرار دارد