2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 22:32

کمترین حقوق معلمان به 8 میلیون تومان رسید