2022/10/05 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | 22:18

جنگ روانی اروپایی ها برای اجبار ایران در روند مذاکرات