2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 22:28

با شفاف کردن فرآیند ها در بورس دغدغه مردم هر چه زودتر رفع شود