2022/10/05 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | 22:36

برای بازگشت به برجام همه تحریم ها باید لغو شود