2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 02:16

واکنش انبوه سازان به اظهارات رستم قاسمی