2023/09/26 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | 16:10

واکنش انبوه سازان به اظهارات رستم قاسمی