2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 23:47

نفت را به صورت قاچاق می فروشیم و درآمد خود را پنهان می کنیم