2022/09/27 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | 04:10

نگاه منطقه به آشتی ایران و عربستان دوخته شده است

You need to define some clickable areas for your image.