2022/10/05 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | 21:43

اگر مهریه بالا میخواهید مالیات بدهید !