2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 21:45

نشست تهران درباره افغانستان امروز توسط رئیس جمهور افتتاح می شود