2022/09/28 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | 10:06

راهبرد ما وحدت و راهبرد دشمن تفرقه است