2023/09/26 | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | 16:15

راهبرد ما وحدت و راهبرد دشمن تفرقه است