2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 03:14

کامیون های ایرانی چطور آذربایجان را دور می زنند؟