2022/09/28 | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | 09:00

سرانه وکالت ،کمتر از یک سوم میانگین جهانی