2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 23:22

حقوق های نامتعارف در دولت قابل تحمل نیست