2022/10/02 | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | 22:34

تمرکز ایران در مذاکرات وین بر رفع تحریم ها است