سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام گفت: از مجموع حدود ۴۰۰ محصول زراعی و باغی در کشور تعداد ۳۸ محصول که دارای بالاترین سطح زیر کشت در استان بودند در قالب طرح الگوی کشت انتخاب شدند.

سیامک بیگی در اولین کارگاه آموزشی سال جاری با موضوع الگوی کشت و آشنایی با سامانه های مرتبط ,ضمن بیان برنامه ها و راهبردهای شرکت در سال جاری به تشریح نحوه اجرای طرح الگوی کشت پرداختند.

وی در ادامه از انتخاب ۳۸ محصول عمده استان توسط سازمان جهاد کشاورزی جهت تخصیص سبد کود های یارانه ای در طی سال جاری اشاره کرد.
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام اضافه کرد که با توجه به ذخیره سازی مناسب کودهای مورد نیاز کشاورزان در انبار های سازمانی استان مقدار ۳۵۰۰ تن کود اوره از مبادی مختلف هم اکنون در حال توزیع بین کارگزاران شهرستانها جهت استفاده کشاورزان در این مناطق می باشند.

لازم به ذکر است که کارگاه آموزشی مذکور با حضور معاونت تامین اجتماعی استان, همکاران معاونت تولیدات گیاهی سازمان, کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کلیه کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی برگزار گردید.