بر اساس اعلام مرکز آمار;

محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١۴٠٠ به رقم ۷۵۶.۹ هزار میلیارد تومان با نفت و ۶۵۱.۱ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است.
ارقام مذکور نشان از رشد ۴.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۳.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١۴٠٠ دارد.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی با نفت برابر با یک درصد و بدون نفت ۰.۳ درصد ثبت شده بود.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال گذشته رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ۳.۷- ، گروه صنایع و معادن ۶ و گروه خدمات ۴.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.
سال ۱۳۹۹، رشد گروه کشاورزی ۳.۵ درصد، صنایع و معادن ۴.۱ درصد و خدمات ۱.۳- درصد بوده است.