شورای مدیران بیمه آسیا عملکرد 6 ماهه شرکت را بررسی کرد