ایجاد اشتغال در شرق اصفهان از برنامه های دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان است