بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به ایران،چگونه قابل اخذ است ؟