رئیس قوه قضایه:حمایت از تولید وظیفه اصلی بانک هاست