مدیر عامل بانک کارآفرین :اکوسیستم کارآفرینی را ایجاد کنیم