تبدیل بزرگترین منطقه نفتی جهان به قطب تولید هیدروژن