تا پایان آبان مدارس فعالیت خود را به شیوه حضوری آغاز خواهند کرد