بهره برداری از هزار واحد مسکونی در روستاهای استان گلستان