حل موضوع حریم شهر سیراف در جلسه ای با وزارت کشور مطرح شد