با واکسیناسیون 75 درصدی دوز دوم می توان به یک آرامش خاطر نسبی رسید