برگزاری نشست کارکنان ادارات گاز نواحی در اداره گاز شهرستان شوشتر