دیدار با معاون اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد استان