35هزار کارگر بخش تولید در نواحی صنعتی واکسینه شدند