شهردارقم مطرح کرد:تاکید بر نقش حمایتی بانک شهر در پیشبرد اهداف مدیریت شهری