هر چقدر که بخواهید روی آن رنگ و لعاب بپاشید باز نمی شود؛یک سری چیزها را شاید بتوان ظاهرش را عوض کرد،شاید بتوان پارچه ای روی آن انداخت و صدا و حرکاتش را تقلید کرد اما نمی توان با بزک و دوزک و پرو بال دادن بیش از اندازه چیز دیگری را نمایش داد.مثل همین ماجرای کنار گذاشتن عادل فردوسی پور.گمان ها این است که از یاد مردم رفته است،باورشان این است که فوتبال برتر بین افکار عمومی جا افتاده و همه یادشان رفته که روزگاری برنامه نودی بود که همین دوشنبه شب ها پخش می شد.راستی دوشنبه شب ها! یادش بخیر؛حتی روز و ساعت پخش ۹۰ هم از یادها نرفته است و باور کنید خیلی ها هنوز سند ۹۰ + دوشنبه شب را بایگانی نکرده اند.

راه دور نرویم؛این میز و صندلی و این شب و این برنامه را هنوز هم که هنوز است به نام عادل فردوسی پور می شناسند.کاش خلاقیتی داشتید و با ایده ای نو برنامه دیگری می ساختید.خیلی از قالب ها را عوض می کردید یا اگر هیچ کدام از این کارها را بلد نبودید روی دوشنبه شب ها قمار نمی کردید.

مدیرعامل گل گهر هیچ عمدی در کارش نبود برای اینکه به میثاقی گفت فردوسی پور! خیلی ها هستند مثل ایشان دوشنبه شب ها را با ۹۰ می شناسند،با عادل فردوسی پور و با برنامه ای که تا سال ها سال بعد همه از آن خواهند گفت،حتی اگر دیگر به عرصه سیما برنگردد و مجری اش عادل فردوسی پور نباشد.

۲۵۱ ۲۵۱